* ถูกนำมาเปรียบเทียบไว้ดังต่อไปนี้

1.สินเชื่อส่วนบุคคล ธนาคารกสิกรไทย

This image has an empty alt attribute; its file name is image.pngเปรียบเทียบ 5 สินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ยต่ำสุด ไม่เช็คภาระหนี้

สินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารกสิกรไทยนั้น เน้นเจาะกลุ่มลูกค้าที่ต้องการใช้เงินเร่งด่วนและสามารถชำระคืนได้ในระยะเวลาสูงสุดถึง 60 เดือน เจาะจงกลุ่มลูกค้าที่ทำงานในกลุ่มของธนาคารกสิกรไทยเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก จุดแตกต่างคือผู้ที่ขอกู้จะต้องอยู่ในบริษัทที่ดำเนินการทำข้อตกลงกับธนาคารเอาไว้

2.สินเชื่อบุคคลซิตี้ ธนาคารธนชาติ

This image has an empty alt attribute; its file name is image-1.png

สินเชื่อซิตี้จะเน้นกลุ่มลูกค้าบุคคลที่ต้องการทำธุรกิจ Startup ซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายในปัจจุบัน เมื่อเปรียบเทียบกับธนาคารกสิกรไทย สิ่งที่แตกต่างคือ ผู้ขอกู้ต้องมีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และช่วงอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มตามวงเงินที่ผู้ขอกู้ได้รับการอนุมัติไว้

3.สินเชื่ออเนกประสงค์ ธนาคารกรุงไทย

This image has an empty alt attribute; its file name is image-2.png

ธนาคารกรุงไทยจะเน้นกลุ่มลูกค้าบริษัทเอกชนและมีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงไทยเป็นหลัก โดยดอกเบี้ยจะค่อนข้างถูกกว่า 2 ธนาคารแรกที่ได้เสนอไป  เน้นผู้ขอกู้ในวงเงินจำนวนไม่มาก และเป็นพนักงานเอกชนทั่วไป

4.สินเชื่อส่วนบุคคล Cash to go ธนาคาร TMB

This image has an empty alt attribute; its file name is image-3.png

สินเชื่อของธนาคาร TMB จะเหมาะกับข้าราชการหรือผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวที่ต้องใช้เงินหมุนเวียน โดยที่สินเชื่อจะเอื้อให้กับคนทำงานประจำมากกว่าเจ้าของธุรกิจ โดยมีอัตราดอกเบี้ยที่ใกล้เคียงกับธนาคารกรุงไทย คือ 14 เปอร์เซ็นต์

5.สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

This image has an empty alt attribute; its file name is image-4.png

เป็นสินเชื่อที่ดอกเบี้ยน้อยกว่า 4 ธนาคารที่กล่าวมา และไม่ใช้ STATEMENT แต่ใช้อายุงานในการขอสินเชื่อแทน วงเงินคล้ายกับธนาคารกสิกรไทยที่วงเงินได้เยอะ และดอกเบี้ยต่ำ เจาะกลุ่มลูกค้าข้าราชการและพนักงานบริษัทที่รายได้ไม่ได้มีเสถียรภาพทุกเดือน

จากที่กล่าวมาทั้งหมด สามารถนำมาสรุปตามตารางได้ดังนี้

This image has an empty alt attribute; its file name is image-5.png

จากการเปรียบเทียบสินเชื่อทั้ง 5 ธนาคารดังกล่าว ทุกธนาคารให้ระยะเวลากู้อยู่ที่ไม่เกิน 5 ปี และวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท สำหรับอัตราดอกเบี้ยนั้น ธนาคารซีไอเอมบีไทยมีอัตราดอกเบี้ยน้อยกว่าทุกธนาคาร อย่างไรก็ตาม ธนาคารส่วนใหญ่จะพิจารณาจากสถานภาพการเงินเป็นหลัก และเจาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นพนักงานบริษัทกับเจ้าของกิจการขนาดย่อมมากกว่า

ขั้นตอนการขอสินเชื่อนั้น แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนหลัก คือ เจ้าของธุรกิจ กับ พนักงานประจำ เอกสารที่ต้องใช้ยื่นเพื่อขอสินเชื่อ มีดังนี้

 1. เอกสารการขอสินเชื่อสำหรับเจ้าของธุรกิจ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • หนังสือรับรองบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ ทะเบียนการค้า หรือ หนังสือบริคณห์สนธิ (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือนล่าสุดนับจากวันที่ออก)
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน ของกิจการหรือของผู้กู้
 • สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นปัจจุบัน (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ของผู้สมัคร  (สำเนาหน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน)
 1. เอกสารการขอสินเชื่อสำหรับพนักงานประจำ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ของผู้สมัคร  (สำเนาหน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน)
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนของผู้ขอกู้
 1. การอนุมัติสินเชื่อ

การพิจารณาสินเชื่อของสถาบันการเงินต่าง ๆ จะค่อนข้างคล้ายกัน คือ พิจารณาจากความสามารถในการผ่อนชำระเงินกู้ของผู้กู้เอง (เงินรายได้) ว่ามีความสามารถชำระหนี้ได้ตลอดระยะเวลากู้หรือไม่ และพิจารณาจากหลักทรัพย์ที่ผู้กู้นำมาค้ำประกัน ในกรณีที่ผู้กู้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ สถาบันการเงินจะสามารถบังคับใช้หลักประกันที่ผู้กู้นำมาค้ำประกันได้ เมื่อผู้กู้ได้รับแจ้งจากธนาคารว่าได้อนุมัติการกู้แล้ว ผู้กู้จะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินเพื่อลงนามในสัญญากู้เงินและสัญญาจำนอง พร้อมทั้งนัดวันการทำนิติกรรม การจำนองที่สำนักงานที่ดิน

การยื่นกู้ สถาบันการเงินจะเก็บค่าธรรมเนียมการประเมินราคาหลักประกันด้วย (แต่ละแห่งไม่เท่ากัน ) จากนั้น สถาบันการเงินจะทำการสำรวจและประเมินราคาบ้านและที่ดินที่ผู้กู้นำมาเป็นหลักประกัน (ซึ่งใช้เวลาประมาณ 2-5 วัน) จากนั้นสถาบันการเงินจะพิจารณาคำขอกู้โดยวิเคราะห์รายได้และหลักประกันของผู้กู้ รวมทั้งปัจจัยอื่น ๆ และ ทำการแจ้งผลการขอกู้ให้ผู้กู้ทราบภายใน 5-10 วัน

สถาบันการเงินที่ให้สินเชื่อไม่มีผู้ค้ำประกัน

Apply for personal loan in Thailand — Payday Gorillaสินเชื่อที่ไม่มีผู้ค้ำประกัน มีหลายประเภทให้เลือก มีทั้งบัตรกดเงินสด บัตรอิออน หรือสินเชื่อโดยจะยกตัวอย่างจากสถาบันการเงินหลักที่ไม่ต้องใช้ผู้ค้ำประกัน

1.  สินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์ แบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน จากธนาคาร TMB

สินเชื่ออเนกประสงค์ ที่เหมาะสำหรับข้าราชการทหาร หรือ ข้าราชการ ของหน่วยงานที่ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ใช้บริการสินเชื่อสวัสดิการกับธนาคาร TMB (MOU) ที่จะช่วยแบ่งเบาทางการเงิน ให้วงเงินสูงถึง 25 เท่าของรายได้ต่อเดือนหรือสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท มีดอกเบี้ยพิเศษ ร้อยละ 7.275 ต่อปี  นอกจากนี้ ยังสามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 12 ปี เรียกได้ว่าสินเชื่อส่วนบุคคล TMB  นั้นมีความคุ้มค่า สินเชื่อสามารถสมัครได้ง่ายโดยไม่ต้องมีคนหรือหลักทรัพย์ใด ๆ ในการค้ำประกัน หากคุณเป็นข้าราชการทหาร คุณจะได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาทฟรีสำหรับระยะเวลา 1 ปีแรกอีกด้วย

อัตราดอกเบี้ย

การคิดดอกเบี้ยแบบลอยตัวไปตามอัตราดอกเบี้ย MRR ปัจจุบัน MRR = 275 ต่อปี และคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อ

 • อายุตั้งแต่ 20 – 59 ปี โดยเมื่อรวมระยะเวลาผ่อนชำระกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 60 ปี
 • เป็นข้าราชการทหาร หรือ ข้าราชการ ของหน่วยงานที่ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ใช้บริการสินเชื่อสวัสดิการกับธนาคาร (MOU)
 • พิเศษสำหรับข้าราชการทหาร ไม่กำหนดรายได้ขั้นต่ำในการสมัคร

2.สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ จากธนาคารออมสิน

สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ เหมาะสำหรับคนที่มีรายได้น้อย ไม่ว่าจะอาชีพใดก็ตาม เพียงมีรายได้ประจำเท่านั้นและมีความจำเป็นในการใช้เงิน สมัครได้ง่ายและไม่ต้องมีบุคคลในการค้ำประกันหรือมีหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน ให้วงเงินสูงถึง 200,000 บาท สินเชื่อนี้เพื่อให้ความสุขใจแก่ผู้กู้ที่ได้รับเงิน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 ต่อเดือน หรือคิดเป็นร้อยละ 9.00 ต่อปี ผู้กู้สามารถผ่อนชำระได้นานถึง 8 ปี

อัตราดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยคิดคำนวณ  MRR + 2% ต่อปี หรืออัตราร้อยละ 9.12 ต่อปี ปัจจุบัน MRR = 7.12 โดยจะคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อ

 • อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาในการผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี
 • ผู้กู้ต้องเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทยเป็นผู้จัดการกองทุน และเป็นนายทะเบียนสมาชิกกองทุน โดยบริษัทได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับธนาคาร
 • เป็นพนักงานประจำของบริษัทที่ได้ทำข้อตกลงกับธนาคาร
 • มีอายุการทำงานอย่างน้อย 1 ปี

ระยะเวลาในการผ่อนชำระ

ระยะเวลาการผ่อนชำระนั้นขึ้นอยู่กับวงเงินที่ได้รับอนุมัติ หากได้รับวงเงินไม่เกิน 20,000 บาท สามารถเลือกชำระได้ตั้งแต่ 1 – 2 ปี และหากได้รับวงเงินตั้งแต่ 20,001 บาทขึ้นไป เลือกชำระได้ตั้งแต่ 1 – 5 ปี